Baterie Premium 800

Kategorie: .

59.00 Kč

Základní alkalická baterie pro přenosná světla
6V, 7-9 Ah
Přibližná životnost při použití s lampu BakoTaper v kombinovaném provozu (den/noc) 300 hodin

Informace o složení

Oxid Manganičitý: 40%
Zinek: 40%
Černý uhlík: 10%

Rizika pro životní prostředí

Produkt byl deklarován jako životnímu prostředí neškodný a nejsou na něj požadována žádná transportní omezení. Při hoření emituje škodlivé látky.

Zdravotní rizika – první pomoc

Pokud dojde ke kontaktu pokožky s vnitřním obsahem baterie, opláchnout kůži proudem vody.

V případě kontaktu vnitřního obsahu baterie s očima vyplachujte po dobu nejméně 15 minut a kontaktujte lékaře.

Při inhalaci v případě zajistěte postižené osobě dostatek čerstvého vzduchu a zajistěte zdravotní asistenci.

Hašení

Používejte suchý oxid uhličitý a odpovídající pěnu. Chraňte dýchací cesty a použijte ochranné pomůcky (rukavice, oblečení) k zabránění kontaktu s kůží.

Skladování

Skladujte baterie v suchém prostředí odděleně od potravin v suchu a při teplotách od +5 do +35 °C. Při nízkých teplotách klesá kapacita baterií.
Nekuřte, nepijte.
Skladujte baterie tak, aby bylo zabráněno zkratu.

Likvidace.

Baterie odevzdejte na odběrná místa k tomuto určená, zákaz vyhazování do komunálního odpadu.
Použité baterie skladuje v uzavřené nádobě, v dobře větraném prostředí. Nevystavujte vodě.